Algemene voorwaarden Von & Co

 

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten en leveringen door Von & Co, hierna te noemen: “Von & Co”, de opdrachtnemer ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 01117873, gevestigd te (8448 PJ) Heerenveen aan de Willem Lodewijklaan 6, tenzij expliciet anders vermeld wordt in een schriftelijke overeenkomst.

Door ondertekening van een overeenkomst, offerte of opdrachtbevestiging per e-mail verklaart u op de hoogte te zijn van deze leveringsvoorwaarden.

1. Definities

Website: een samenhangend geheel van digitale internetpagina’s inclusief eventuele bijbehorende digitale afbeeldingen, scripts, formulieren en databases.
DTP: Desk Top Publishing, omvat het ontwerpen van logo’s, opmaak van drukwerk, zoals briefpapier, envelop, visitekaartje, enz.
Onderhoud van een website: het door Von & Co  verzorgen van backups (database/thema en plugins) updates (CMS/Plugins) op reguliere basis 
Strippenkaart: Aantal uren voor het door Von & Co inpassen van nieuwe door de opdrachtgever aangeleverde informatie (tekst en afbeeldingen) in de bestaande website van de opdrachtgever of het schrijven van nieuwe of veranderen van bestaande teksten in de bestaande website van de opdrachtgever.
Opdrachtgever: de natuurlijke- of rechtspersoon met wie Von & Co een overeenkomst sluit tot het leveren van diensten op basis van onderhavige voorwaarden.
Werkzaamheden: Von & Co is een grafisch ontwerpbureau. Zij ontwerpt websites, logo’s en alle soorten drukwerk.
Partijen: de samenwerking en overeenkomst tussen Von & Co en de opdrachtgever.
Algemene voorwaarden: de onderhavige voorwaarden.

2. Toepasselijkheid

Op alle offertes, overeenkomsten en diensten met Von & Co zijn de algemene
voorwaarden van toepassing. Door akkoordverklaring van een offerte, opdrachtbevestiging of overeenkomst met Von & Co verklaart de opdrachtgever dat hij kennis heeft genomen van deze algemene voorwaarden van Von & Co en dat hij met deze algemene voorwaarden akkoord gaat.
Afwijken van de algemene voorwaarden of bepaalde onderdelen is alleen dan mogelijk wanneer die expliciet in een overeenkomst tussen de opdrachtgever en Von & Co opgenomen wordt.
De algemene voorwaarden van de opdrachtgever zijn tijdens de offerte, opdrachtbevestiging of overeenkomst niet van toepassing, tenzij dit schriftelijk is overeengekomen.
Indien de diensten van derden tijdens de opdracht worden ingeschakeld, dan gelden de algemene voorwaarden van de externe partij.
Indien er een situatie ontstaat die niet in deze algemene voorwaarden staat vermeld, dan wordt dit in goed onderling overleg geregeld.
Indien er onduidelijkheden zijn of ontstaan over de onderhavige algemene voorwaarden, dan dient opdrachtgever dit duidelijk kenbaar te maken aan Von & Co. Von & Co zal met opdrachtgever een gesprek aangaan. Mochten er onduidelijkheden blijven, dan is de opdrachtgever vrij om advies van een advocaat of juridisch bureau in te schakelen.
Indien één of meerdere bepalingen door de Nederlandse rechter ongeldig worden verklaard, geldt dat niet de gehele algemene voorwaarden ongeldig zijn.

3. Acceptatie

Alle offertes en prijsopgaven door Von & Co zijn geheel vrijblijvend.
Offertes en prijsopgave door Von & Co blijven één maand geldig, tenzij een andere termijn wordt vermeld door Von & Co. Facturering geschiedt op basis van deze offerte.
Eventueel meerwerk of extra kosten die niet van te voren waren voorzien, worden aangekondigd per e-mail en gefactureerd op basis van het alsdan geldende uurtarief, exclusief BTW.
Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten overeenkomst tussen de opdrachtgever en Von & Co zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen middels een aanvullend of gewijzigde overeenkomst zijn aanvaard door beide partijen.
Een samengestelde prijsopgave verplicht Von & Co niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
Geaccepteerde aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor de toekomstige opdrachten.
De opdrachtgever erkent onderling mailverkeer en whatsapp als wettelijk, geldig bewijsmateriaal.
Von & Co is niet gebonden aan offertes waarin verschrijvingen staan vermeld, die redelijkerwijs door de opdrachtgever te begrijpen zijn. Typefouten zijn voorbehouden.
Mocht door situaties van overmacht, bijvoorbeeld door ziekte, de offerte niet geaccepteerd kunnen worden, dan wordt er meteen contact opgenomen met de opdrachtgever om dit te melden.
Von & Co behoudt zich het recht voor om de overeenkomst zonder opgaaf van redenen te weigeren.

4. Uitvoering van de overeenkomst

Von & Co zal de overeenkomst naar beste en eigen inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Von & Co het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
Bij het uitvoeren van de opdracht en met inschakeling van derden is Von & Co gehouden aan voorschriften, technologie, etc. van de derde partij(en).
De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, materialen, informatie, bescheiden, afbeeldingen, etc., waarvan Von & Co aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Von & Co zijn verstrekt, heeft Von & Co het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten op basis van het alsdan geldende uurtarief, exclusief BTW, aan de opdrachtgever in rekening te brengen. Alle gegevens, materialen, informatie, bescheiden, afbeeldingen, etc. dienen vrij te zijn van auteursrechten. Mocht dit niet het geval zijn, dan kan Von & Co hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld.
Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd, kan Von & Co de uitvoering van die onderdelen, die tot een volgende fase behoren, opschorten totdat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
Indien door Von & Co of door opdrachtgever ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van de opdrachtgever of een door opdrachtgever aangewezen locatie, draagt opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.
Opdrachtgever vrijwaart Von & Co voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan opdrachtgever toerekenbaar is.

5. Duur en beëindiging overeenkomst

Het ontwerpen van een nieuwe website of DTP werkzaamheden verricht door Von & Co voor de opdrachtgever wordt beschouwd als een eenmalige verbintenis en kent derhalve geen looptijd. Uiteraard wordt in een schriftelijke overeenkomst een levertijd afgesproken.
De overeenkomst eindigt als het product is opgeleverd, goedgekeurd is door de opdrachtgever en de eind factuur is voldaan.
Von & Co kan een overeenkomst met de opdrachtgever direct beëindigen indien de opdrachtgever zich niet, onbehoorlijk of onvolledig houdt aan de met Von & Co gesloten overeenkomsten inclusief de bijbehorende leveringsvoorwaarden.
Von & Co heeft het recht de overeenkomst zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien de opdrachtgever in staat van faillissement, surséance van betaling heeft aangevraagd of verkregen of anderszins het vrije beheer over zijn vermogen heeft verloren. De opdrachtgever heeft alsdan geen recht op enige schadevergoeding.
Mocht een opdracht ten behoeve van webdesign of DTP, na ondertekening van de offerte of opdrachtbevestiging per e-mail en na minimaal 2 uur aan werkzaamheden te hebben verricht, om welke reden dan ook worden geannuleerd, dan is Von & Co gerechtigd 50 % van het geoffreerde bedrag in rekening te brengen.

6. Levering en levertijd

Von & Co gaat na ontvangst van de benodigde gegevens, teksten en/of beeldmateriaal zo spoedig mogelijk van start met het aanmaken van de overeengekomen producten en/of diensten en deelt de opdrachtgever de verwachte levertijd mee.
Bij het ontwerpen van een nieuwe website of DTP maakt Von & Co eerst een basisontwerp en legt dit ter goedkeuring voor aan de opdrachtgever. Laatstgenoemde controleert dit ontwerp en geeft commentaar, opmerkingen of aanmerkingen zo spoedig mogelijk door aan Von & Co. Wanneer de opdrachtgever niet binnen twee weken reageert op het gedane ontwerp, gaat Von & Co er van uit dat de opdrachtgever akkoord gaat met het basisontwerp en is Von & Co gerechtigd te factureren.
Na ontvangst van de reacties van de opdrachtgever op het basisontwerp of het binnen een redelijke termijn uitblijven van zulke reacties gaat Von & Co over tot het voltooien van de volledige website.
Mocht Von & Co onverhoopt niet in staat zijn binnen de overeengekomen levertijd aan haar verplichtingen te voldoen, kan Von & Co alleen schriftelijk in gebreke worden gesteld, waarbij Von & Co een termijn van minimaal 21 dagen wordt gegund om haar verplichtingen alsnog na te komen.

7. Overmacht

Von & Co aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid wanneer Von & Co als gevolg van overmacht niet aan haar verplichtingen kan voldoen. Onder overmacht wordt verstaan: ziekte, tijdelijke of blijvende arbeidsongeschiktheid of andere onvoorzienbare omstandigheden die niet de schuld van Von & Co zijn, noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor rekening van Von & Co komen.
In het geval dat de overmacht slechts tijdelijk van aard is, zal Von & Co alsnog aan alle verplichtingen trachten te voldoen vanaf het moment dat dit redelijkerwijs weer mogelijk is.
De opdrachtgever gunt Von & Co een periode van overmacht gedurende 1 maand. Von & Co is gedurende deze periode niet schadeplichtig.
Wanneer uit onderling overleg tussen de opdrachtgever en Von & Co geconcludeerd wordt dat dit niet meer mogelijk is, zal de overeenkomst in onderling overleg herzien of ontbonden worden.
Eventuele reeds geleverde prestaties door Von & Co tot aan het moment van overmacht zullen alsnog gefactureerd worden.

8. Prijzen

Alle geoffreerde prijzen zijn exclusief BTW, tenzij nadrukkelijk anders vermeld staat.
Meerwerk of bijkomende kosten, die niet in de offerte zijn vermeld, worden apart gefactureerd.
Wijzigingen in de tarieven worden door Von & Co minimaal 2 maanden van tevoren bekend gemaakt aan de opdrachtgever. Laatstgenoemde is gerechtigd de overeenkomst te beëindigen vanaf het moment dat de aangepaste tarieven van kracht worden.

9. Betaling

Vanaf het moment dat de offerte voor het ontwerpen wordt gesloten tussen de opdrachtgever en Von & Co is de opdrachtgever betalingsplichtig.
Von & Co is gerechtigd om na akkoord van de offerte – na ontwerp werkzaamheden aan de website of DTP opdracht te hebben verricht – een voorschot te factureren van 30 % van de geoffreerde prijs. De voorschot factuur dient binnen 14 dagen – na dagtekening factuur – te worden voldaan.
De opdrachtgever dient binnen 14 dagen – na datum factuur – de eind factuur van Von & Co te voldoen.
Indien de voorschot factuur niet tijdig wordt voldaan, behoudt Von & Co zich het recht voor eventuele lopende werkzaamheden of geleverde diensten tijdelijk te staken, totdat de verschuldigde bedragen zijn ontvangen.
Vanaf het moment dat de opdrachtgever de betalingstermijn overschrijdt, is hij zonder ingebrekestelling door Von & Co in gebreke. Wanneer er binnen twee weken na het versturen van een aanmaning nog geen betaling is ontvangen, is de opdrachtgever de wettelijke handelsrente verschuldigd aan Von & Co over het openstaande bedrag. De wettelijke rente begint dan te lopen vanaf het verstrijken van de termijn van twee weken.
Indien de opdrachtgever de betalingstermijn heeft overschreden, wordt door Von & Co een aanmaning tot betaling verstuurd. Wanneer de opdrachtgever binnen 14 dagen nog niet aan zijn verplichtingen heeft voldaan, is de opdrachtgever vanaf dit moment de wettelijke handelsrente plus buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd over het openstaande factuurbedrag. Over de buitengerechtelijke incassokosten wordt ook de wettelijke handelsrente geheven.
Mocht het gefactureerde bedrag in de ogen van de opdrachtgever onjuist zijn, dan dient hij terstond doch uiterlijk binnen 2 weken na facturering Von & Co hiervan schriftelijk op de hoogte te stellen. Laatstgenoemde zal deze bewering onderzoeken en indien nodig een nieuwe factuur verzenden, die binnen 14 dagen na verzending voldaan moet worden. Een klacht over de factuur schort de betalingsverplichting van de opdrachtgever niet.
Opdrachtgever wordt pas eigenaar van of krijgt het gebruiksrecht op de geleverde goederen en/of diensten vanaf het moment dat hij aan al zijn verplichtingen jegens Von & Co heeft voldaan.
Bij betaling van de factuur gaat opdrachtgever akkoord met het geleverde werk en wordt de website of DTP ontwerpen als volledig beschouwd en worden verdere veranderingen aan de website niet meer kosteloos uitgevoerd.
Facturen kunnen zowel per post als per e-mail verzonden worden. Indien de factuur per
e-mail wordt verzonden en Von & Co geen foutmelding ontvangt, wordt er door Von & Co van uitgegaan dat de factuur goed is ontvangen.

10. Copyright

Al het door Von & Co vervaardigde materiaal mag niet zonder de uitdrukkelijke toestemming van Von & Co worden bewerkt of verwerkt in andere websites dan waar
het oorspronkelijk voor gemaakt is.
Het eigendom van de door Von & Co verstrekte ideeën, concepten of ontwerpen blijft volledig bij Von & Co, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen wordt.
In het laatste geval kan Von & Co hiervoor een vergoeding bedingen. Bij gebleken schending van het genoemde eigendom is Von & Co gerechtigd hiervoor een zelf vast te stellen doch redelijke vergoeding in rekening te brengen.
Von & Co behoudt zich het recht voor de door de uitvoering van haar werkzaamheden
toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen
vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.
Indien de intellectuele eigendomsrechten worden overgedragen aan opdrachtgever en de
opdrachtgever wil het geleverde wijzigen, dan dient de opdrachtgever voordien contact op te
nemen met Von & Co om toestemming te vragen.
Indien de opdrachtgever inbreuk maakt op het auteursrecht, dient opdrachtgever een
schadevergoeding te voldoen aan Von & Co. De hoogte van de schadevergoeding zal nader worden bepaald.

11. Aansprakelijkheid

Voor zover Von & Co bij haar activiteiten afhankelijk is van de medewerking, diensten
en leveranties van derden, waarop Von & Co weinig of geen invloed kan uitoefenen, kan Von & Co op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor welke schade dan ook voortkomend uit deze relaties met Von & Co of het verbreken er van ongeacht of deze schade ontstaat of zichtbaar wordt gedurende de relaties met Von & Co.
In geval van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is Von & Co slechts aansprakelijk voor de vervangende schadevergoeding tot het factuurbedrag. Iedere aansprakelijkheid van Von & Co voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen vergoeding van indirecte schade, gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst.
De opdrachtgever dient er rekening mee te houden dat informatie die via internet verzonden wordt, door derden kan worden onderschept. Von & Co kan niet aansprakelijk worden gesteld in welke vorm dan ook veroorzaakt door het verzenden van vertrouwelijke- of geheime informatie.
Von & Co is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van het door de opdrachtgever aangeleverde materiaal dat op de website van de opdrachtgever is aangebracht.
De inhoud van gegevensverspreiding en publicatie blijft te allen tijde de verantwoordelijkheid van de opdrachtgever. Von & Co wordt niet geacht deze te beperken of er op toe te zien, noch kan Von & Co aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van eigen publicatie. Alle nodige auteursrechten, vergoedingen, onkosten of boetes zijn ten laste van de opdrachtgever.
Von & Co is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door verlies, vernietiging en/of beschadiging van de aan haar toevertrouwde afbeeldingen, gegevens, documenten, etc.
Von & Co is alleen aansprakelijk voor directe schade, zoals de kosten die nodig waren om de oorzaak en omvang van de schade vast te stellen, kosten ter voorkoming of beperking van de schade.
Von & Co is niet aansprakelijk voor de indirecte schade, zoals: gemiste besparingen, reputatieschade, teleurgestelde verwachtingen, etc.
Von & Co is niet aansprakelijk voor fouten, aangezien Von & Co er van uitgaat dat de informatie, gegevens, bescheiden, documenten aangeleverd worden door de opdrachtgever. Von & Co typt de informatie niet over, maar werkt zoveel mogelijk met kopiëren/plakken.
Elke aansprakelijkheid, in welke vorm dan ook, vervalt na 1 jaar.

12. Klachten

Indien opdrachtgever een klacht heeft, dan dient hij/zij dit schriftelijk en gemotiveerd aan Von & Co kenbaar te maken.
Klachten moeten binnen 2 weken na oplevering van het product kenbaar worden gemaakt. Von & Co zal na bestudering van de klacht contact opnemen met de opdrachtgever en een afspraak maken om de klacht in een persoonlijk gesprek op te lossen. Mocht dit niet positief verlopen, dan zal de bevoegde Nederlandse rechter hierover een beslissing moeten nemen. Is Von & Co van oordeel dat de klacht gegrond is, dan zal zij of wel het factuurbedrag aanpassen, of wel de opdracht (gedeeltelijk) opnieuw uitvoeren, totdat de opdrachtgever tevreden is.

13. Toepasselijk recht

Op deze algemene voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.